Λασποσπιτοσελίδα Επικοινωνία Γράμματα Φίλων

1 | 2 | 3 | 4 | 5

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

(Συνετάγη δι'υπολογιστήρος Pentium ως αι εργαστηριακαί έρευναι κατέδειξαν)

Εντέχνως αποσιωπάται υπό των Μ.Μ.Ε. η εθνικοθρησκειοπατριωτική διάστασις της οργανώσεως "17η Νοεμβρίου" ήτις τελεί υπ'εξάρθρωσιν. Αδιασείστως τεκμαίρεται εκ των μέχρι τούδε γνωστών στοιχείων ότι:

α) Η πίστις προς την Εκκλησίαν υπήρξε συνδετήριος ύλη μεταξύ των μελών της οργανώσεως, εν ή συνεκατελέγοντο τέκνα ιερέων και θεολόγων, άτομα μετά βιβλικής προελεύσεως ονομάτων ή προσωνυμίων (μεταξύ αυτών και τα ονόματα των ευαγγελιστών Λουκά και Μάρκου), άνθρωπός τις ονόματι Θεολόγος, εν ώ και ο εκ των ιδρυτών συλληφθείς ήτο γνωστός ως Λάμπρος, όνομα παραπέμπον εις την Ανάστασιν του Θεανθρώπου.

β) Ουκ εστί τυχαία η σχεδόν πλήρης σύμπτωσις της 17ης Νοεμβρίου με την ημέραν ενάρξεως της προ των Χριστουγέννων νηστείας. Οι παλαιότεροι των αναγνωστών σας θα ενθυμούνται ότι ο στυγερός της C.I.A. σταθμάρχης εδολοφονήθη ανήμερα τα Χριστούγεννα του 1975. Καταπίπτουν συνεπώς οι ισχυρισμοί περί δήθεν μνημονεύσεως της ημέρας καταστολής της εξεγέρσεως των εν Πολυτεχνείω αναρχικών στοιχείων. Οι αγωνισταί νηστεύσαντες εκαθάρθησαν ίνα εξετελέσουν την σημαντικήν αποστολήν των.

γ) Η ιερά νήσος της Αποκαλύψεως, η Πάτμος, κοσμεί τόσον το οδόσημον εις την περιοχήν του πρώτου ευρεθέντος κρησφυγέτου όσον και την γειτονίαν της μικράς νήσου των Λειψών εν ή συνελήφθη ο "Λάμπρος".

δ) Η προτέρα οργάνωσις του "Λάμπρου" ωνομάζετο "29η Μαϊου" προς τιμήν της θλιβεράς επετείου της Αλώσεως της Βασιλευούσης.

ε) Τα μέλη της οργανώσεως συνεδέοντο μεταξύ των μετά συγγενικών δεσμών και "κουμπαριών", όπως αρμόζει εις τας γνησίας ελληνικάς οργανώσεις, αίτινες σέβονται τας παραδόσεις του ημετέρου Λαού. Εις τας δήθεν αντιστοίχους οργανώσεις της ορθολογιστικής Εσπερίας η επιλογή των μελών εγένετο δι'αξιοκρατικών και ιδεολογικών κριτηρίων, διότι ως γνωστόν ο θεσμός της οικογενείας εκεί έχει απαξιωθή.

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται προφανής ο λόγος επικλήσεως της ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ υπό των συγγραφέων των προκηρύξεων. Οι ένοπλοι ζηλωταί της "17ης Νοεμβρίου", τελούντες υπό το βάρος της παιδιόθεν καταπιέσεως υπό των ιερωμένων ή οσιολογιωτάτων γονέων αυτών, ωραματίζοντο της επιστροφής εις την αγνήν αποστολικήν Εκκλησίαν, εις την άνευ μεσαζόντων Πίστιν, άρα: εις την Εκκλησίαν ΑΝΕΥ ΚΛΗΡΙΚΩΝ, την διοικουμένην παρά των ΛΑΪΚΩΝ.

Μετά τιμής,
Ομάρ Σερίφ
εκ Σερίφου
(εκχριστιανισθείς Αραψ)
κρύφιος χρήστης γραμματοσειράς San Serif

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

 
 

Credits- Advertising

Copyright ©Λάσπη(η) 1995-2002 Laspi(h) - All rights reserved.