Λασποσπιτοσελίδα Γεγονότα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ : Εκκλησιαστικό

Με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα στην Αθήνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΛΑΣΠΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΗ: Θεολογική ομάδα Λάσπης (της)
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Τριανδρία
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΟΛΟΓΙΑ

Ως εν τοις πρόσθεν ελέχθη, το τριανδρικό δόγμα εν τω οποίω ερείδεται αδιαρρήκτως η καθεαυτήν υπόστασις της Λάσπης (της) συντίθεται εν πλήρη ισότητι και ομονοία εκ:

 • του Πατρός (Γιάννης Δημητρόπουλος)
 • του Λόγου (Αλέξανδρος Ζάκκας)
 • του Φίλου (Θεόφιλος Παπαδόπουλος)

Κατά των μέχρι τούδε ρηθέντων και επομένως τοις ορθοδόξοις δόγμασι της Λάσπης (της), προκύπτουν οι κάτωθι σχέσεις των τριών προσώπων:

 • Ο Πατήρ συνδέεται με τον Λόγο δια της κουμπαριάς αυτών. Συγκεκριμένως, ο Λόγος ενυμφεύθη διά του λόγου ο οποίος εδόθη υπό του Πατρός νυμφεύσαι αυτόν μετά της συμβίας του.
 • Ο Πατήρ συνδέεται μετά του Φίλου διά της αυτής μετοικήσεως εις την Καλλιθέαν.
 • Ο Λόγος συνδέεται μετά του Φίλου διά της αυτής καταγωγής της συμβίας του πρώτου και του δευτέρου μετά των οικείων αυτού.

Επιπροσθέτως δέον όπως τονισθή η παντελής απουσία οποιασδήποτε τινός εκπορεύσεως. Εις την ορθόδοξον τριανδρολογία έκαστον πρόσωπον είναι αυθύπαρκτον, διάγον εν απολύτω αυτοβουλία. Και τα τρία πρόσωπα ομού συναποτελούν την Τριανδρολογία εν απλότητι και ομοδοξία. Είναι μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Μονάς άμα και τριάς. Και ως έπος ειπείν, η ενάς τριάδεται και η τριάς ενίζεται.

ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ 3 ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Πατήρ

 • Είναι ο Πατήρ του Πάρη
 • Παντρεύει τον Λόγο
 • Μένει στην Καλλιθέα
 • Ξέρει γερμανικά
 • Δεν ξέρει σανσκριτικά

Λόγος

 • Είναι ο λόγος της κουμπαριάς
 • Δεν μένει στην Καλλιθέα
 • Η σύζυγος είναι από την Πάτρα
 • Ξέρει σκάκι
 • Δεν ξέρει και κανένα φοβερό σκάκι

Φίλος

 • Μένει στην Καλλιθέα
 • Ειναι από την Πάτρα
 • Δεν είναι Παναχαϊκή
 • Του αρέσουν οι χυμοί
 • Ξέρει από Internet

ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ

Αρνητές της κουμπαριάς Πατρός και Λόγου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΚΟΙ

Οι πιστοί της αιρέσεως αυτής αμφισβητούν την εκ του Πατρός κουμπαριά μετά του Λόγου. Πρεσβεύουν πως η ως άνω κουμπαριά συνήφθη μετά της Ευαγγελίας, Μητρός του Πάρη. Ως εκ τούτου απαιτούν την αντικατάσταση του α’ προσώπου (Πατήρ) υπό της Μητρός (Μήτηρ).

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ

ρμώμενοι εκ της ετέρας κουμπαριάς του Πατρός μετά της Γεωργίας, ήτις ανεδέξατο τον Πάριν, οι πιστοί της αιρέσεως απαιτούν την ισότιμον προαγωγήν της προαναφερθείσης εις την δευτέραν θέση της τριανδρίας. Ως εκ τούτου πρεσβεύουν την κατάργησιν της τριανδρίας και την αντικατάστασιν αυτής υπό της τετραλογίας. Αι πλήρεις δογματικαί αυτών αντιλήψεις φεύγουν των στόχων της ημετέρας πραγματείας.

Αρνητές της αυτής μετοικήσεως εν Καλλιθέα Πατρός και Φίλου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ

Οι Προσωρινοί διατείνονται ότι ουδεμία τοπολογική σχέσις δύναται να αναπτυχθή μεταξύ των προσώπων λόγω του προσωρινού χαρακτήρα ον διαθέτει αύτη. Τι μέλλει γενέσθαι εάν ο Πατήρ μετοικήσει εις τον Γέρακαν, ο Φίλος εις το Χαιδάριον και το μέγιστον, ο Λόγος εις την Καλλιθέαν; Συνεπώς δέον όπως συμπληρωθή η εν λόγω σχέσις Πατρός και Φίλου μετά της εν χρόνω αυτής μετοικήσεως εις Καλλιθέαν.

ΠΕΙΡΑΪΚΟΙ

Ούτοι, ερειδόμενοι εις την προ 25ετίας αυτής μετοικήσεως του Πατρός και του Λόγου εις την κατωφέρεια της οδού Πύλης, εν Πειραιεί, πρεσβεύουν την παντελή εξάλειψη του Φίλου εκ της ιεράς τριανδρίας και την αντικατάσταση αυτού υπό του Βαγγέλη (επίσης Πειραιώτης)

Αρνητές του ιδιώματος του «φίλου» του γ’ προσώπου

ΦΙΛΙΚΟΙ

Ούτοι αρνούνται την αποκλειστικότηταν του ιδιώματος του γ’ προσώπου (Φίλου), ως δυναμένου να χαρακτηρίσει και τα δύο λοιπά. Συγκεκριμένως λέγουν πως φιλικαί τοιαύται σχέσεις δύνανται να αναπτυχθώσι και μετάξύ των ετέρων προσώπων και επομένως χρήζουν ομοίως τον χαρακτηρισμόν (Φίλος). Συνελόντι ειπείν, δέον όπως απαλειφθή το εν λόγω ιδίωμα εκ των υποστατικών τοιούτων αφορώντων εις το γ’ πρόσωπον.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ

Οι αιρετικοί ούτοι πλήττουν αυτήν καθ’εαυτήν την ύπαρξη φιλικής σχέσεως του Πατρός μετά του Φίλου διά του καιρίου ερωτήματος: «Πόθεν κέκτηνται τοιαύτας φιλικάς σχέσεις, εν ω ουδεπόποτε ηυρέθησαν εν τω αυτώ στρατόπεδον;» (μτφρ. Από πού κι ως πού φίλοι, μήπως πήγανε μαζί φαντάροι;)

ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΙ

Οι πιστοί της αιρέσεως διαβάλλουν συστηματικώς τον Πατέρα εις τον Φίλον και τανάπαλιν, ούτως ώστε να επιτύχωσιν την διχόνοιαν και την διαρραγή της ενότητος της Τριανδρίας. Προτείθενται δε να προβούν εις διαβολήν του Λόγου μετά το πέρας 35 ετών, εν τω σωτηρίω έτει 2036.

Αρνητές της μοναδικότητος της πατρότητος του α’ προσώπου

ΛΟΓΙΟΙ

Ούτοι δεχόμενοι την εν δυνάμει πατρότητα του Λόγου ερωτούν εαυτούς διατί δεν αποκαλείται ωσαύτως «Πατήρ» και ο Λόγος; Ή έστω «εν δυνάμει Πατήρ»; Αρνούνται την στράτευσιν και την βρώσιν γαλακτοκομικών προϊόντων.

ΦΙΛΟΘΕΟΙ

Οι Φιλόθεοι οικούν εις την Φιλοθέην. Πρεσβεύουν τα αυτά μετά των Λογίων, πλην όμως διά το γ’ πρόσωπον. Διαφέρουν επιπροσθέτως διά του εσθίειν ρυζόγαλον.

Αρνητές της πατρότητος του Πάρη

Ούτοι πλέον εξέλιπαν. Επρόκειτο για δύο μόνο μέλη μιας κακοήθους αιρέσεως η οποία εγεννήθη κατόπιν μιας ψευδεστάτης ερεύνης της εγκυροτάτης εφημερίδος «Capucchino». Οι ως άνω πιστοί κατόπιν της εν λόγω δημοσιεύσεως ξυλοκοπήθηκαν αγρίως υπό του Πατρός, διά ροπάλου και διά παντός.

 • Ιδιαιτέρας μνείας χρήζουν οι :

ΠΑΡΙΟΙ

Ούτοι απαιτούν διά τον Υιόν Πάριν θέσιν τινά εις την Τριανδρίαν. Ύμνος τους είναι το άσμα : «Πιο καλή η μοναξιά». Φέρουν πιπίλας εν τω στόματι και αρέσκονται εις το αποστηθίζειν τας μάρκας των περιφερομένων οχημάτων.

ΠΑΠΑΡΙΟΙ

Οι απανταχού, ου μην αλλά και εκασταχού, θιασώτες του χρώματος του κίτρου οίτινες υποχθονίως διαβάλλουσιν τον χαρακτήρα της Λάσπης (της), προπηλακίζοντάς τον διά ψευδών υπαινιγμών περί εμπορικών και κερδοσκοπικών τινών επιδιώξεων. Δεν εντοπίζονται ευκόλως πως, αλλάσσοντες χρώμα και μορφήν ωσάν χαμαιλέοντες.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Φίλοι αναγνώστες, αυτές είναι μερικές μόνο από τις προσπάθειες διαστρέβλωσης του αληθινού νοήματος της Λάσπης (της).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Επιστροφή

CreditsAdvertising - Λασποφιλία
Copyright ©Λάσπη(η) 1994-2001 Laspi(h) - All rights reserved.